Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
InformaCIJE ZA ŠTUDENTE > MAGISTSKE NALOGE


Predmeti
Diplomske naloge
Magistrske naloge
Povezave


 

MAGISTRSKE NALOGE

Seznam magistrskih nalog s področja e-poslovanja po abecedi avtorjev
 
Mag. Andrej Bračko: Ocena priložnosti računalniškega izmenjavanja podatkov in elektronskega poslovanja v medorganizacijskih povezavah ministrstva za notranje zadeve, 1997
Mag Uroš Hribar: Storitve mobilnega poslovanja z vidika uporabnikov v Sloveniji, 2002
Mag Tanja Logar: Dejavniki nakupovanja v spletni trgovini, 2001
Mag. Darjan Petrič: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v mala podjetja, 1996
Mag. Mateja Podlogar: Elektronsko nakupovanje : priložnosti in težave v Sloveniji, 1998
Mag. Georg Pollak: Dejavniki, ki vplivajo na uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v finančne procese v malih podjetjih, 1995
Mag. Andreja Pucihar: Priložnosti in težave elektronskega poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji, 1999
Mag. Darjan Pušnik: Elektronsko poslovanje: poslovna priložnost ali poslovna nuja?, 2000
Mag. Janez Toplišek: Elektronski podpis: usklajevanje tehnoloških in pravnih rešitev pri elektronskem poslovanju, 1996
Mag. Mira Vovk-Avšič: Računalniško izmenjavanje grafičnih sporočil - s posebnim oziroma na gradbeništvo, 1993
Mag Neja Zupan: Priložnosti in težave izmenjavanja podatkov preko interneta med večjimi in manjšimi podjetji v Sloveniji, 2000
Mag. Boris Zupančič: Vloga prototipne rešitve pri oblikovanju programa za usposabljanje za računalniško izmenjavanje, 1996
 

Seznam magistrskih nalog s področja e-poslovanja po letnicah magistriranja


1993
 
Mira VOVK-AVŠIČ: Računalniško izmenjavanje grafičnih sporočil - s posebnim ozirom na gradbeništvo
Da dosežemo učinkovito izmenjavanje grafičnih sporočil, je potrebno veliko analiz in spretnosti pri načrtovanju sistema računalniškega izmenjavanja grafičnih sporočil. Natančne analize lahko pomagajo odkriti probleme trenutnega načina poslovanja. V naši raziskavi smo proučevali tokove grafičnih sporočil znotraj splošnega informacijskega modela življenskih stanj zgradbe. Cilj te raziskave je bil raziskati in predlagati prenos grafičnega sporočila med partnerji na najbolj učinkovit način, morda z rip tehnologijo, da bi se povečala učinkovitost poslovanja in s tem dosegla konkurenčna prednost organizacije
[COBISS-ID 34063361]

1995
 
Georg POLLAK: Dejavniki, ki vplivajo na uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v finančne procese v malih podjetjih
Tema magistrske naloge je uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov (rip) v finančne procese malih podjetij v Sloveniji. V uvodnem delu, ki ga sestavljata prvi dve poglavji, so predstavljeni izhodiščni problem, cilj in metoda raziskave skupaj s tehnikami, ki sem se jih pri tem poslužil.
Osrednji del naloge sestavljajo poglavja od 3 do 7. Prične se s kratko formulacijo ripa nasploh in podrobnejšo definicijo njegove uporabe v finančnih procesih. Poseben poudarek je namenjen ponudnikom storitev finančnega ripa brez katerih rip v finančnih procesih ni mogoč. V samostojnem razdelku so opisane funkcije varnosti in zaščite izmenjave elektronskih finančnih dokumentov, kar ima pri ripu v finančnih procesih še posebno težo in pomen. Predstavljeni so rezultati raziskave o uvajanju finančnega ripa v mala podjetja v Sloveniji. Razdeljeni so na dva dela, od katerih se prvi nanaša na mala podjetja, drugi pa na poslovne banke kot potencialne ponudnike finančnih storitev. Sledijo opredelitev finančnih procesov v malih podjetjih, njihova rešitev na plačilni promet v državi in plačilni promet s tujino ter predloga rešitev elektronskega poslovanja za obe področji. Osrednji del naloge se zaključuje z izčrpnim opisom prototipne rešitve uporabe finančnega ripa v malih podjetjih pri opravljanju plačilnega prometa v državi.
V zaključnem delu naloge (poglavji 8 in 9) so podana spoznanja, zbrana na osnovi demonstracije prototipa malim podjetjem. Naloga se končuje s smernicami, ki jih na osnovi opravljenega dela predlagam in smatram za vredne nadaljnjih raziskav.
[COBISS-ID 40914433]

1996
 
Darjan PETRIČ: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v mala podjetja
V raziskavi je prikazana problematika uvajanja računalniškega izmenjavanja podatkov (rip) v mala podjetja. Le-teh ne moremo proučevati kot pomanjšana velika podjetja, ker imajo mala podjetja celo vrsto značilnosti, kijih bistveno razlikujejo od velikih. S stališča uvajanja ripa je poglavitvena razlika v tem, da mala podjetja običajno nimajo oddelkov za informatiko in se zanašajo na standardne računalniške rešitve. Obravnavane so značilnosti uvajanja ripa v malih podjetjih. Izkušnje malih podjetij v tujini so dragocene za uvajanje ripa v Sloveniji, čeprav neposredno prenašanje izkušenj iz tujine ni učinkovito, saj je način poslovanja v posameznih državah različen. Opisan je, izdelana in v praksi preizkušena prototipna rešitev. Podana so priporočila za uvajanje ripa v mala podjetja. Prikazani so rezultati preizkusa prototipne rešitve v skupini študentov in skupini podjetnikov.
[COBISS-ID 40917249]
Janez TOPLIŠEK: Elektronski podpis : usklajevanje tehnoloških in pravnih rešitev pri elektronskem poslovanju
Vsi pravni sistemi temeljijo na papirnem sporočanju in so nezaupljivi do pravne veljavnosti elektronskih zapisov. Pod pritiskom množičnega elektronskega poslovanja se ta odnos spreminja, a še vedno manjkajo ključne pravne rešitve, ki bi elektronskemu sporočilu dale polno veljavnost. Eden najpomembnejših problemov pri tem je elektronska izvedba podpisa. Pojem elektronski podpis se uveljavlja kot izraz za vse možne oblike podpisovanja elektronskih sporočil, digitalni podpis pa za izvedbo s šifriranjem po načinu asimetričnih ključev. Avtor utemeljuje, da lastnoročni podpis dejansko ni stabilen in ni zanesljiv. Če upoštevamo vse tehnološke/organizacijske sestavine elektronskega podpisa, vidimo, da je neprimerno zmogljivejši od lastnoročnega. Poleg osnovnih podpisnih funkcij omogoča še številne druge. Zlasti je zmogljiv digitalni podpis, ki danes najzanesljiveje zagotavlja pristnost in neokrnjenost elektronskega sporočila.
Avtor meni, da bomo elektronsko podpisovanje pravno težko uveljavili, če ne bomo poskrbeli za ustrezno pravno veljavo elektronskih sporočil nasploh. Pomembno boi bilo, da bi bili predpisi programsko naklonjeni elektronskemu poslovanju. Iz predpisov bo treba odstraniti vse tiste izraze, ki preprečujejo elektronsko poslovanje in zadržati pojme, povezane s papirjem, samo tam, kjer je posebej utemeljeno. Raziskava, ki jo je avtor v februarju 1996 opravil med slovenskimi pravniki, je pokazala, da se pravna stroka zaveda učinkovitih možnosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje.Pravniki pa ne poznajo dovolj nekaterih dejanskih oblik elektronskega poslovanja, zlati ne na elektronskega podpisovanja.
[COBISS-ID 40926209]
Boris ZUPANČIČ: Vloga prototipne rešitve pri oblikovanju programa za usposabljanje za računalniško izmenjavanje
V raziskavi je obdelana problematika uporabe prototipne rešitve pri oblikovanju programa izobraževanja in usposabljanja za rip. Ločeno je obdelana problematika izobraževanja in usposabljanja managerjev, tehnologov, uporabnikov in študentov. Opisan je pomen laboratorijev, v katerih študenti razvijajo prototipne rešitve za organizacije naročnike. Ob tem se veliko naučijo tako študenti kot zaposleni iz organizacij naročnikov. Znanje in izkušnje, pridobljene pri izdelavi prototipnih rešitev, uporabljajo tudi za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz organizacij in ostalih študentov. V nalogi je opisan program izobraževanja in usposabljanja managerjev, tehnologov, uporabnikov in študentov. Predstavljena je prototipna rešitev, uporabljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja za rip, ki se je izkazala kot zelo primerna za uporabo. Podane so smernice in priporočila za oblikovanje programov izobraževanja in usposabljanja za rip.
[COBISS-ID 466963]

1997
 
Andrej BRAČKO: Ocena priložnosti računalniškega izmenjavanja podatkov in elektronskega poslovanja v medorganizacijskih povezavah Ministrstva za notranje zadeve
Državna uprava se v današnjem okolju srečuje z zahtevami po racionalizaciji delovanja oziroma po povečanju učinkovitosti in z zahtevami po čim večji odzivnosti in uspešnosti delovanja. Na kratko to pomeni, da državljani zahtevajo državno upravo, ki bo stala manj in bo delovala bolje. Za Republiko Slovenijo je zagotovitev ustreznega in dovolj hitrega prehoda v informacijsko družbo, ki v svetu neprestanih sprememb edini lahko zagotovi ustrezen družbeni in ekonomski napredek, strateškega pomena. K realizaciji vseh teh zahtev lahko ogromno pripomore uvedba elektronskega poslovanja. Informacijska tehnologija je bistveni dejavnik uspešnega preurejanja procesov, ki ga terja sodobno poslovanje. Tudi medorganizacijski sistemi lahko veliko prispevajo k povečanju uspešnosti poslovanja sodelujočih organizacij. V magistrskem delu je obravnavana vpeljava računalniškega izmenjavanja podatkov za konkretne potrebe Ministrstva za notranje zadeve na področju prometa. Ministrstvo za notranje zadeve se pri izmenjavi podatkov o prometnih prekrških in prometnih nesrečah povezuje s Slovenskim zavarovalnim združenjem, sodniki za prekrške, okrožnimi državnimi tožilstvi, Davčno upravo in Agencijo za plačilni promet. Z uporabo ripa lahko MNZ doseže zmanjšanje stroškov izmenjavanja podatkov, pospešitev izvajanja posameznih postopkov in razbremenitev zaposlenih. Vse to pa posledično vodi k uspešnejšemu delovanju MNZ na področju prometa oziroma uspešnejšemu zagotavljanju prometne varnosti.

1998
 
Mateja PODLOGAR: Elektronsko nakupovanje: priložnosti in težave v Sloveniji
Magistrska naloga obravnava elektronsko nakupovanje s poudarkom na nakupovanju prek Interneta, ki je v velikem porastu. Potrebno se je usmeriti v nakupovalca in spletno trgovino prilagoditi njegovim potrebam in željam. Raziskava je pomembna za načrtovanje elektronskega nakupovanja v Sloveniji in povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pomembna je za prodajalce in nakupovalce v Sloveniji, saj se bodo na podlagi znanih možnosti, priložnosti in težav nakupovanja prek Interneta lažje odločali za ta način prodaje. V nalogi so podana stališča nakupovalca v zvezi z možnostmi nakupovanja prek Interneta. Raziskava temelji na celostnem modelu vplivanja dejavnikov na odnos in smoter nakupovanja prek Interneta. Zajeta so vplivanja dejavnikov: vrednost proizvoda ali storitve, izkušnje z nakupovanjem prek Interneta, ustreznost spletne trgovine in tveganje, ki so bili izbrani na podlagi anketiranja in razpoložljive literature v zvezi z obnašanjem nakupovalcev. Prikazani so rezultati pridobljenih stališč v zvezi z nakupovanjem prek Interneta in njihova primerjava z demografskimi podatki anketirancev. Dobljeni rezultati raziskave v Sloveniji so primerjani z raziskavo v ZDA. Podana so priporočila za prakso in raziskovanje.
[COBISS-ID 1787155]
 

1999
 
Andreja PUCIHAR: Priložnosti in težave elektronskega poslovanja prek Interneta v organizacijah v Sloveniji
Magistrska naloga obravnava priložnosti in težave elektronskega poslovanja prek Interneta v organizacijah v Sloveniji. Raziskava je pomembna za načrtovanje in razvoj elektronskega poslovanja prek Interneta v organizacijah v Sloveniji ter za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Spoznanja izhajajo iz ankete, ki je bila izvedena v času od 18. Januarja do 19. Februarja 1999. Zajetih in analiziranih je bilo 234 pisnih anket iz organizacij ter 205 anket preko Interneta. V nalogi so podana stališča predstavnikov organizacij o trenutnem stanju in o pričakovanem stanju elektronskega poslovanja v organizacijah v Sloveniji, o priložnostih in težavah elektronskega poslovanja in dejavnikih, ki lahko pospeševalno vplivajo na uporabo in razvoj elektronskega poslovanja v organizacijah v Sloveniji. Prikazani so rezultati pridobljenih stališč o elektronskem poslovanju preko Interneta in njihova primerjava z demografskimi podatki anketirancev. Posamezne trditve so komentirane glede na stopnjo strinjanja anketirancev in glede na statistično pomembne razlike v mnenjih, ki so se pokazale med anketiranci in sicer med zaposlenimi na različnih področjih dela, med zaposlenimi v organizacijah, v kateri so zaposleni anketiranci. Dobljeni rezultati raziskave v Sloveniji so primerjani z rezultati raziskave v Evropi in ZDA, ki je bila izvedena v letu 1998. Podana so priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje.
[COBISS-ID 2480147]

2000
 
Darjan PUŠNIK: Elektronsko poslovanje: poslovna priložnost ali poslovna nuja?
Elektronsko poslovanje se je v zadnjih letih zelo razmahnilo, saj je neposredno povezano s pokritostjo in uporabo interneta kot najcenejšega sredstva za opravljanje različnih transakcij med njegovimi uporabniki. Elektronsko poslovanje omogoča upravljanje odnosov s poslovnimi partnerji, podporo oskrbovalnim verigam in elektronsko trgovanje, saj so v njem združene tehnologije elektronskega trgovanja, računalniške izmenjave podatkov (rip) in poslovanje preko interneta. Elektronsko poslovanje oz. rip je v delu obravnavan z vidika, ko predstavlja za podjetje poslovno nujo ali poslovno priložnost, s pomočjo različnih dejavnikov, ki so združeni v modelu tehnoloških, kadrovskih in zunanjih dejavnikov - model TKZ. model TKZ nam kaže, kateri od dejavnikov in kolikšen vpliv imajo na rip, ko predstavlja ta za podjetje poslovno priložnost oz. poslovno nujo. V nadaljevanju je pomembnost in vplivnost dejavnikov iz modela TKZ obravnavana tudi za primer, ko se podjetje nahaja v fazi uvajanja ripa oz. njegove uporabe. Vseskozi se ob istih primerih spremljajo tudi prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti (SPIN analiza), katerim so izpostavljena podjetja v različnih primerih - t.j. ko se uporablja ali uvaja rip, ko je rip za podjetje poslovna nuja ali poslovna priložnost. Model dejavnikov rip TKZ in SPIN matrika sta v praktičnem delu naloge obravnavana na primeru podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o., kjer se je pokazalo, da se lahko model TKZ dopolni še s poslovnimi učinki, ki so posledica uporabe ripa v podjetjih. Tako je nastal razširjen model TKZP. Za podjetje JC-NTU je značilno, da je prestalo obdobje, ko je bil rip oz. elektronsko poslovanje poslovna nujnost in se sedaj nahaja v obdobju, ko predstavlja rip oz. elektronsko poslovanje poslovno priložnost.
[COBISS-ID 5107740]
Neja ZUPAN: Priložnosti in težave izmenjavanja podatkov preko interneta med večjimi in manjšimi podjetji v Sloveniji
Elektronsko poslovanje se v svetu močno razširja, zato je za slovenske organizacije pomembno, da se v vključijo v nov način poslovanja. Magistrska naloga obravnava priložnosti in težave elektronskega poslovanja prek interneta med malimi in večjimi organizacijami v Sloveniji. Raziskava, ki je bila izvedena v okviru naloge, je ugotovljala stališča malih organizacij v zvezi z elektronskim poslovanjem z njihovimi večjimi poslovnimi partnerji. Dejavniki, ki lahko vplivajo na pričkovanja v zvezi z elektronskim poslovanjem in so bili obravnavani v raziskavi, so: priložnosti elektronskega poslovanja, izkušnje z elektronskim poslovanjem, tveganje pri elektronskem poslovanju, težave pri poznavanju elektronskega poslovanja, pripravljenost organizacije, pomembnost standardizacije in vpliv večjih poslovnih partnerjev. Raziskava je pokazala, da imajo nekateri dejavniki vpliv na pričakovanja elektronskega poslovanja, pri čemer najbolj izstopa vpliv priložnosti elektronskega poslovanja. Izkazalo se je, da je poznavanje priložnosti elektronskega poslovanja odločilnega pomena za uvajanje elektronskega poslovanja malih organizacij z velikimi. Dobljeni rezultati so primerljivi z rezultati drugih raziskovalcev. Na koncu so podana priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje.
Tanja LOGAR: Dejavniki nakupovanja v spletni trgovini
Magistrska naloga opredeljuje dejavnike spletne strani, ki vplivajo na nakupovanje v spletni trgovini. Raziskava je pomembna za oblikovanje in razvoj spletnih strani, saj proučuje dejavnike, ki naj bi jih spletna trgovina vsebovala, da bi tako povečala obisk in tudi krog zvestih nakupovalcev. V magistrsko nalogo je zajeta analiza, identifikacija in opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na vračanje nakupovalcev v spletno trgovino. Spoznanja izhajajo iz mnenji zbranih s pomočjo ankete med študenti Fakultete za organizacijske vede. Anketa je potekala v študijskem letu 1999/2000; anketiranih je bilo 250 študentov, ki so s pomočjo ankete ocenjevali spletne trgovine – tri slovenske (Mercator d.d., DZS d.d., Mladinska knjiga d.d.) in tri tuje spletne trgovine (Amazon.com, Barnes&Noble, Dell Computers). Prikazana so splošna mnenja študentov o ocenjevanih spletnih trgovinah ter T-test srednjih vrednosti mnenj glede na posamezno spletno trgovino. Glede na spoznanja v sodobni literaturi in glede na anketni vprašalnik smo določili štiri dejavnike, ki naj bi vplivali na spletno nakupovanje. Pomembnost posameznega dejavnika smo določili z AHP metodo.
 

Copyright ©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.