Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
InformaCIJE ZA ŠTUDENTE > DIPLOMSKE NALOGE
 

Predmeti
Diplomske naloge
Magistrske naloge
Povezave


 

DIPLOMSKE NALOGE

Seznam diplomskih nalog s področja elektronskega poslovanja po abecedi avtorjev
 
Salah Abbas: Računalniško izmenjavanje podatkov, prototipna rešitev izmenjavanja listin naročilo, 1994
Boris Brence: RIP v izbranem poslovnem procesu z uporabo programskega paketa Editran system, 1994
Zora Butina: Uporaba računalniškega programa pri notranjem revidiranju v Novi Ljubljanski banki, primer procesa nabave, 1999
Robert Cmiljanić: Poslovanje cvetličarne na svetovnem spletu, 1999
Aleš Confidenti: Uporaba Interneta v poslovanju turistične agencije, 1998
Peter Cvar: Vzpostavitev virtualne galerije, 1999
Rajko Česnik: Računalniško izmenjavanje podatkov s carinskimi upravami v tujini za potrebe preiskovalne službe, 2000
Dejan Češnovar: Posodobitev elektronske pošte s postavitvijo Microsoft Exchange strežnika, 1999
Janja Dovrtelj: Računalniško izmenjavanje podatkov v procesu nakupa radiofarmacevtikov za potrebe Onkološkega inštituta, 1998
Elizabeta Gačnik: Izraba tehnologije računalniškega izmenjavanja podatkov pri izvedbi kongresov - s posebnim oziroma na Kompas International d.d. poslovna enota Kongresni turizem Ljubljana, 1991
Bernard Grum: Multimedijska računalniška rešitev – primer prototipa predstavitve Središča za študij elektronskega poslovanja, 1998
Sandi Gruden: Izdelava Intraneta za potrebe Središča za študij elektronskega poslovanja, 1998
Irena Hočevar: Računalniško izmenjavanje podatkov s prototipno rešitvijo “Obvestilo o plačilu iz tujine”, 1998
Uroš Hribar: Varno elektronsko plačevanje preko Interneta s prototipno rešitvijo, 1999
Kristina Iskra: Spremljanje podatkov o poslovnih stikih med prodajalcem in kupcem, 1999
Alojzij Jakelj: Zagotavljanje potrdila o statusu zemljišča preko interneta, 2000
Matjaž Janežič: Prototipna vzpostavitev spletne trgovine s tehnologijo "IBM Net.Commerce", 2000
Anže Jesenko: Uporaba programov dec/edi in edi-tie pri procesu izvoza pošiljke, 1995
Karmen Kern: Revidiranje lokalnega omrežja Novell Netware s programom LT auditor+ za naročnika Računsko sodišče Republike Slovenije, 1998
Matjaž Kogovšek: Analiza listin v zavarovalniškem poslovanju z vidika uvedbe RIPA - primer Zavarovalnice Triglav s prototipno rešitvijo za polico transportnih zavarovanj, 1993
Luka Kogovšek: Problemi merjenja spletnega oglaševanja, 2000
Rok Kokalj: Usposabljanje za elektronsko poslovanje na daljavo s prototipno rešitvijo ripa na Internetu, 1998
Tadeja Kokol: Prototipna rešitev računalniškega izmenjavanja listin naročilo in potrdilo naročila med podjetjema Iskra Tel in EBV Electronic, 2000
Albina Kosmač: Možne rešitve uporabe črtne kode v prodajnem procesu Tosama Domžale, 1992
Marko Krašan: Organizacijski proces »zdravljenje bolnika v bolnišnici« s prototipom informacijske podpore, 1999
Matej Kuharič: Elektronski delovni nalog v organizaciji Valkarton d.d. Logatec, 2000
Gregor Lenart: Razvoj računalniške rešitve s programom Lotus Notes, 1996
Tanja Levart: Elektronsko poslovanje v multilateralni kompenzaciji, 2000
Biljana Ljubič: Proces računalniškega izmenjavanja podatkov z vidika različnih programskih paketov za rip, 1994
Tanja Logar: Elektronsko poslovanje poslovne sekretarke, 1998
Vesna Lončar: Lotus Notes kot pripomoček za elektronsko poslovanje v družbi Napredek Trgovina d.d. Domžale, 1998
Marija Matekovič: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Beti Metlika s prototipom potrditev, 1991
Robert Mele: Nadzorno-upravljalski intranet SKB banke d.d., 1999
Saška Mušič: Prototipni program revidiranja računalniškega izmenjavanja podatkov plačilnega prometa s tujino v Novi Ljubljanski banki, 1998
Alenka Pavlin: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Lesnina s posebnim oziroma na mednarodni račun, 1990
Aljoša Perčič: Prodaja storitev fakultete prek Interneta s prototipno rešitvijo, 1999
Ernestina Planinc: Zasnova poslovnega procesa tehničnega svetovanja v organizaciji Oracle Software d.o.o., 2000
Anton Podgoršek: Uporaba videokonferenčnega sistema v poslovanju gospodarske družbe Kolinska d.d., 1998
Borut Pohar: Priložnost za uporabo ripa v zdravstvu v Sloveniji, 1995
Marjan Potočnik: Revizija informacijskih sistemov v okolju Lotus Notes s primerom prototipne rešitve, 1998
Andreja Pucihar: Analiza problemov v zvezi z uporabo črtne kode in računalniškega izmenjavanja, 1996
Ajša Pučnik: Informatizacija carinsko - špedicijskih poslov s prototipom računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Gorenje commerce Titovo Velenje, 1990
Dušan Rehberger: Uporaba programa Lotus Notes v procesu spremljanja nalogov za službeno potovanje, 1997
Damjan Rems: Elektronsko arhiviranje dokumentov rešitev Lotus Notes, 1999
Erik Robič: Uporaba informacijske tehnologije za zagotavljanje podatkov o kupcih in konkurenci v Luki Koper, 1998
Adam Rus: Prototipna rešitev računalniškega izmenjavanja podatkov za listini naročilo in račun za izbrani organizaciji, 1996
Aleksander Šinigoj: Sodobno elektronsko poslovanje – varnostni vidiki, 1998
Pika Škraba: Založništvo na svetovnem spletu, 1999
Mateja Šmid: Računalniško izmenjavanje podatkov v zvezi s prodajnim katalogom z izdelavo prototipne rešitve, 1994
Primož Tavčar: Organizacijske povezave med sektorji in oddelki na banki: Projektiranje procesov poslov z občani, 2000
Primož Zakrajšek: Tematika dokumentiranja informacijske tehnologije s prototipno rešitvijo za lokalna računalniška omrežja, 1999
Barbka Zupan: Računalniško izmenjavanje listine - naročilo med kupcem in dobaviteljem - prototipna rešitev za Peko Tržič in Alpino Žiri, 1995
Igor Zupan: Uporaba računalniškega programa IDEA v procesu, 1997
Boris Zupančič: Uporaba ripa v zvezi z listino "Nalog za izvršitev nakazila v tujino", 1993
Marjan Židanik: Razvoj računalniške rešitve za podporo izvedbe mednarodne konference, 1998

 

Seznam diplomskih nalog s področja elektronskega poslovanja po letnicah diplomiranja

1990

Ajša PUČNIK: Informatizacija carinsko - špedicijskih poslov s prototipom računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Gorenje commerce Titovo Velenje
[COBISS-ID 1228307]
Alenka PAVLIN: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Lesnina s posebnim oziroma na mednarodni račun
[COBISS-ID 1436435]

1991

Elizabeta GAČNIK: Izraba tehnologije računalniškega izmenjavanja podatkov pri izvedbi kongresov -s posebnim oziroma na Kompas International d.d. poslovna enota Kongresni turizem Ljubljana
[COBISS-ID 1119507]
Marija MATEKOVIČ: Uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov v podjetju Beti Metlika s prototipom potrditev
[COBISS-ID 992787]

1992

Albina KOSMAČ: Možne rešitve uporabe črtne kode v prodajnem procesu Tosama Domžale
[COBISS-ID 924179]

1993

Matjaž KOGOVŠEK: Analiza listin v zavarovalniškem poslovanju z vidika uvedbe RIPA - primer Zavarovalnice Triglav s prototipno rešitvijo za polico transportnih zavarovanj
Diplomsko delo obravnava zavarovalne listine in jih razvršča glede na primernost za računalniško izmenjavanje podatkov. Predstavljen je sedanji način izmenjavanja poslovnih listin med zavarovalnico Triglav d.d. in Špediterskim in transportnim podjetjem Intereuropo, ki za zavarovalnico sklepa transportna zavarovanja. Predlaganje nov način dela, ki odpravi zamudno večkratno vnašanje istih podatkov. Ob izpolnitvi določenih zakonskih in razvojnih pogojev pa bi lahko papirno poslovanje nadomestili z ripom. Sestavni del diplomskega dela je prototipna rešitev za računalniško izmenjavanje podatkov splošne transportne police, ki vsebuje povezavo na obstoječi programski rešitvi v obeh podjetjih, programsko rešitev računalniških komunikacij in predlog strukture sporočila za prenos omenjene listine, kjer sem upošteval dostopna EDIFACT priporočila.
[COBISS-ID 818195]
Boris ZUPANČIČ: Uporaba ripa v zvezi z listino "Nalog za izvršitev nakazila v tujino"
Diplomska naloga obravnava proces izmenjavanja listine Nalog za izvršitev nakazila v tujino (obrazec BS1450) med Iskro Commerce in Ljubljansko banko. Podaja osnovne značilnosti računalniškega izmenjavanja podatkov med organizacijama ter prikaže prototipno rešitev računalniškega izmenjavanja listine Nalog za izvršitev nakazila v tujino (v EDIFACT standardu PYREXT) med omenjenima organizacijama. Opisano je računalniško izmenjavanje podatkov, kot novi način poslovanja. Predstavljen je razvoj ripa, vplivi uvajanja ripa na organiziranost organizacij in rip kot tehnologija medorganizacijskih sistemov. Posebej je obravnavana informacijska tehnologija za uvajanje računalniškega izmenjavanja podatkov in elektronska pošta, kot temelj komunikacij potrebnih za rip. Sledi opis programskih orodij in opis standarda EDIFACT za listino Nalog za izvršitev nakazila v tujino (PAYEXT). Klasično izmenjavanje listine Nalog za izvršitev nakazila v tujino med Iskra Commerce in Ljubljansko banko je prikazano kot problem. Opisana je tudi izdelava prototipne rešitve računalniškega izmenjavanja listine Nalog za izvršitev nakazila v tujino med Iskra Commerce in Ljubljansko banko. Nakazane so smernice za uresničevanje prototipa, kaj bi morali organizaciji narediti, da bi prototip prerasel v delujočo rešitev v praksi.
[COBISS-ID 874259]

1994

Salah ABBAS: Računalniško izmenjavanje podatkov, prototipna rešitev izmenjavanja listin naročilo
Rip – računalniško izmenjavanje podatkov odpira prave možnost za izboljšanje storitev med poslovnimi partnerji, ker skrajša čas prenašanja sporočil in izvajanja poslov. Razvoj računalniškega izmenjavanja podatkov omogoča kakovosten, hiter in zanesljiv prenos podatkov med partnerji, zato sem se odločil v diplomski nalogi obdelati praktični vidik računalniškega izmenjavanja podatkov. Diplomska naloga obravnava proces izmenjavanja poslovnih podatkov med podjetjem IskraTel in Siemens. Podaj osnovne značilnosti računalniškega izmenjavanja podatkov med podjetjema ter prikaže prototipno rešitev računalniškega izmenjavanja listine naročila med IskraTel in Siemens. Opisana so vsa izhodišča, ki sem jih upošteval pri izdelavi diplomske naloge in načini reševanja problemov, od analize problemskega stanja do smernic za uvedbo prototipne rešitve, da bi na čim lažji način začeli uporabljati delujočo rešitev v poslovanju.
[COBISS-ID 946963]
Boris BRENCE: RIP v izbranem poslovnem procesu z uporabo programskega paketa Editran system
Diplomsko delo obravnava proces izmenjavanja standardnih sporočil za poslovni listini naročilo in račun. Podane so osnovne značilnosti izmenjavanja podatkov, s poudarkom na osrednjih računalnikih, kar prikaže izdelana prototipna rešitev za navedeni poslovni listini s pomočjo programa EDItran System proizvajalca EDI Solutions. Prikazan je razvoj ripa in njegov vpliv na reorganiziranje procesov. Prav tako je prikazana tudi primerjava med ripom in elektronsko pošto. Opisani so standardi za rip in informacijska tehnologija, kot osnova ripa. Poseben poudarek je dan programom za rip namenjenim osrednjim računalnikom, podan je primer uvajanja ripa na osrednjem računalniku in predstavljen program EDItran System, ki je bil uporabljen za izdelavo prototipne rešitve. V diplomski nalogi so predstavljene funkcije, ki naj bi jih imeli rip programi na osrednjih računalnikih. Podani so tudi predlogi za nadaljnje proučevanja v smeri ki jo nakazuje diplomsko delo, ter predlogi za uresničevaje prototipa – kaj bi bilo potrebno narediti, da bi prototip prerasel v delujočo rešitev.
[COBISS-ID 771859]
Biljana LJUBIČ: Proces računalniškega izmenjavanja podatkov z vidika različnih programskih paketov za RIP
Diplomska naloga opredeljuje proces računalniškega izmenjavanja podatkov z vidika različnih programskih paketov za rip. Proces je opredeljen z vidika uporabnika in tehnologa. Obravnavane so skupne značilnosti in sestavine programskih paketov za rip. Opisani so različni tipi sistema, in sicer nepovezan rip sistem, z bazo podatkov povezan rip sistem, z bazo podatkov in računalniškimi rešitvami posredno povezan rip sistem ter z bazo podatkov in računalniškimi rešitvami neposredno povezan rip sistem. Opredeljena so sodila za izbiro programskega paketa rip.
[COBISS-ID 749843]
Mateja ŠMID: Računalniško izmenjavanje podatkov v zvezi s prodajnim katalogom z izdelavo prototipne rešitve
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjavanje podatkov v zvezi s prodanim katalogom med EGP – Embalažnim grafičnim podjetjem Škofja Loka in kupci. Opisana je klasična in elektronska kataloška prodaja ter možne rešitve elektronske kataloške prodaje. Predstavljena je programska oprema MOSAIC, ki omogoča neposreden dostop do podatkov. Opisana je informacijska tehnologija, ki omogoča kataloško prodajo s pomočjo osebnih računalnikov. Pri opisu telekomunikacij je poudarek na omrežjih z dodano vrednostjo in povezavi elektronske kataloške prodaje z ripom. Opisani so modemi in optični čitalniki kot nujno potrebna oprema pri elektronski kataloški prodaji. Predstavljena sta programa Visual Basic 3.0 in programski paket EDI-TIE. Predstavljen je EDIFACT standard za listini naročilo (ORDERS) in prodajni katalog (PRICAT). Na podlagi vzrokov in posledic problema tok listin v procesu prodaje je prepočasen ter obstoječega stanja v proučevanem podjetju so opredeljeni cilji v podjetju in prikazano želeno stanje. Opisana je prototipna rešitev elektronske kataloške prodaje. Prikazane so izkušnje pri izdelavi in smernice za uvedbo tega prototipa v prakso.
[COBISS-ID 740371]
Barbka ZUPAN: Računalniško izmenjavanje listine - naročilo med kupcem in dobaviteljem - prototipna rešitev za Peko Tržič in Alpino Žiri
V diplomski sem obdelala prototipno rešitev računalniškega izmenjavanja podatkov med Pekom Tržič in Alpino Žiri. Predstavila sem dejavnosti obeh podjetij in stroške, ki nastanejo pri njihovem poslovanju. V nalogi so podane osnovne značilnosti računalniškega izmenjavanja podatkov med organizacijama, prikazana je tudi prototipna rešitev računalniškega izmenjavanja listine naročilo med omenjenima organizacijama. Opisano je računalniško izmenjavanje podatkov. Predstavljena je informacijska tehnologija, ki je bila uporabljena pri delu. Opisano je programsko orodje EDI-TIE in opis standarda EDIFACT za listino naročilo. Klasično izmenjavanje listine naročilo med Pekom Tržič in Alpino Žiri je prikazano kot problem. Opisana je tudi izdelava prototipne rešitve računalniškega izmenjavanja listine naročilo. Podane so smernice za nadaljnje delo.
[COBISS-ID 743699]

1995
 
Anže JESENKO: Uporaba programov DEC/EDI in EDI-TIE pri procesu izvoza pošiljke
V diplomski nalogi je predstavljeno poslovanje špediterjev in carinskih organov ob izvozu pošiljke. Prikazani so procesi, ki se izvajajo ob kamionskem izvoru blaga. Diploma opisuje težave ob sedanjem načinu dela in možne rešitve. Prikazano je, kako so se uvedbe rip tehnologije v carinsko poslovanje lotili v drugih državah, kjer že poslujejo na rip način. Poslovanje na rip način zahteva določeno strojno in programsko opremo. Programska oprema vključuje tudi programe za preoblikovanje in izmenjavanje standardnih sporočil. V prototipni rešitvi, ki prikazuje del procesa izvoza pošiljke, sem uporabil programa DEC/EDI in EDI-TIE, ki omogoča rip način izmenjavanja sporočil. V prototipni rešitvi je krajše opisana njuna uporaba.
[COBISS-ID 720915]
Borut POHAR: Priložnost za uporabo ripa v zdravstvu v Sloveniji
V diplomski nalogi sem na podlagi tuje literature ugotovil razvoj standardizacije v zdravstvu v svetu, pregledal že izdelana standardna zdravstvena sporočila in tuje izkušnje pri uvajanju prototipnih rešitev. Tuje izkušnje sem upošteval pri ugotavljanju priložnosti za vpeljavo računalniškega izmenjavanja podatkov v zdravstvu v Sloveniji. Za prikaz možnosti vpeljave ripa v zdravstvo v Sloveniji sem v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izbral listino recept zaradi velike količine izdanih listin in stroškov za izdana zdravila.Izdelal sem standardno sporočilo za računalniško izmenjavanje podatkov recepta v Sloveniji. V praktičnem delu sem izdelal prototipno rešitev računalniškega izmenjavanja podatkov recepta med zdravnikom, lekarno in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izdelal sem nekaj različic predlogov za uvajanje izmenjavanja podatkov v praksi, pri čemer sem upošteval potrebne stroške in potrebno tehnologijo. Izluščil sem nekaj možnih problemov, ki nastopijo z vpeljavo računalniškega izmenjavanja podatkov. Demonstracije prototipne rešitve zdravnikom, farmacevtom in delavcem na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so vzpodbudile mnogo novih idej za nadaljnjo vpeljavo računalniškega izmenjavanja v zdravstvu, predvsem na področju strokovnih podatkov za zdravstvene delavce.
[COBISS-ID 713235]

1996
 
Gregor LENART: Razvoj računalniške rešitve s programom Lotus Notes
Diplomsko delo obravnava proces razvoja računalniške rešitve s programom Lotus Notes. Praktični primer se nanaša na področje izdelave registracijske dokumentacije novega zdravila v tovarni Krka Novo mesto. V prvem delu splošno obravnava komunikacije v procesih, kjer sodeluje med seboj več ljudi ali celo več organizacij. S teoretičnega vidika podaja na podlagi tuje literature ugotovljene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati računalniške rešitve za skupinsko delo. V prvem delu je podana tudi predstavitev najbolj razširjenih programov za skupinsko delo in primerjava s programom Lotus Notes. Na podlagi prototipne rešitve za proces izdelave registracijske dokumentacije za nov proizvod, v drugem delu diploma obravnava proces razvoja računalniške rešitve v razvojnem okolju Lotus Notesa. Osnovni problem, ki ga rešuje prototipna rešitev, je zmanjšanje izgube časa pri prenosu papirnih dokumentov med ljudmi. Na podlagi prototipne rešitve je vrednotena vpeljava računalniške rešitve v prakso s časovnega, stroškovnega in varnostno-podatkovnega vidika. Podana so priporočila in predlogi, ki nakazujejo celovit pristop k razvoju računalniških rešitev za skupinsko delo z Lotus Notes programom.
[COBISS-ID 483859]
Andreja PUCIHAR: Analiza problemov v zvezi z uporabo črtne kode in računalniškega izmenjavanja
V diplomskem delu je obravnavana problematika uporabe črtne kode v slovenskih organizacijah. Opisani so problemi, s katerimi se srečujejo nekatere slovenske organizacije, bodisi pri upravljanju ali pri uporabi EAN črtne kode v poslovanju. Opredeljeni so vzroki in posledice glavnega problema, ki se kaže v tem, da slovenske organizacije v svojem poslovanju črtne kode ne uporabljajo dovolj. Prav tako so opredeljeni cilji in možne rešitve za dosego želenega stanja, ki je učinkovitejše in uspešnejše poslovanje partnerjev z uporabo črtne kode. Poleg tega je v diplomskem delu opisana potrebna tehnologija za uporabo črtne kode. Opisana je vloga evropskega združenja (EAN International) in slovenskega združenja (SANA) za označevanje artiklov. Prikazane so možnosti označevanja in prednosti, ki jih prinaša uporaba EAN črtne kode. Opredeljen je standard za označevanje vsebine zapisa in EANCOM standard za računalniško izmenjavanje podatkov. Opisan je tudi primer povezovanja črtne kode in računalniškega izmenjavanja podatkov v poslovanju, ki zajema uporabo črtne kode z zaporedno številko kontejnerja in računalniško izmenjavanje nekaterih standardiziranih sporočil. Opisana je tudi strategija poslovanja učinkovit odziv kupcu, kateri že nekaj časa sledijo vodilne organizacije v svetu.
[COBISS-ID 473875]
Adam RUS: Prototipna rešitev računalniškega izmenjavanja podatkov za listini naročilo in račun za izbrani organizaciji
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjavanje podatkov (rip), za poslovne listine naročilo, potrditev naročila in račun, med podjetjema Gorenjski tisk, Kranj (prodajalec) in Tobačna Ljubljana (kupec). V prvem delu so predstavljene teoretične osnove in zahteve elektronskega izmenjavanja podatkov ter njihova povezanost s konkretnim problemom iz prakse (predolg čas izmenjavanja papirnih listin). Opisane so: prednosti ripa pred klasičnim izmenjavanjem podatkov, strojna oprema, programska oprema za izdelavo prototipa, prevajalni program EDI-TIE, telekomunikacije in standard EDIFACT. Poleg tega diplomska naloga vključuje še opis obeh podjetij, njihove cilje v zvezi z ripom ter možne rešitve. V drugem delu je kot podlaga za odločanje o uvedbi ripa, med izbranima podjetjema, predstavljena prototipna rešitev. Opisani so: uporabljena tehnologija, opis nekaterih glavnih funkcij prototipa ter proces pošiljanja in sprejemanja standardiziranih sporočil – naročila, potrditve naročila in računa. Na koncu so nakazane še smernice za nadaljnje delo ter sklepi in priporočila za uvedbo prototipa in ripa nasploh v prakso.
[COBISS-ID 655635]

1997
 
Dušan REHBERGER: Uporaba programa Lotus Notes v procesu spremljanja nalogov za službeno potovanje
Diplomska naloga opisuje programski paket Lotus Notes in njegovo uporabo v praksi. Razdeljena je na šest poglavij in sklep. V prvem in drugem poglavju je predstavljena metoda dela, cilji in posnetek ter analiza procesa spremljanja Nalogov za službeno potovanje. V tretjem in četrtem poglavju naloge so opisane osnovne funkcije Lotus Notes-a ter postopki za uvedbo Lotus Notes-a in razvoj računalniških rešitev v Lotus Notes-u. Prikazani so tudi načini varovanja podatkov. Peto poglavje pa je praktični del naloge. V Lotus Notes-u je bil narejen prototip za spremljanje procesa izdajanja dokumenta Nalog za službeno potovanje. Opisani so problemi pri prenosu aplikacije v operativno delovanje. Prikazani so stroški, ki so povezani s tem prototipom in z uvedbo Lotus Notes-a. V šestem poglavju je glede na stroške in hitrost razvoja, narejeno vrednotenje prototipne računalniške rešitve. Na koncu diplomske naloge so nakazane še smernice za nadaljnje delo ter sklepi in priporočila za uvedbo programa Lotus Notes v praksi.
[COBISS-ID 844563]
Igor ZUPAN: Uporaba računalniškega programa IDEA v procesu
Diplomsko delo obravnava uporabo računalniškega programa IDEA v procesu revidiranja. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove revidiranja računovodskih izkazov, kontrole v postopku revidiranja, ovrednotenje revizijskega tveganja in preizkušanja podatkov. V drugem delu je predstavljena uporaba računalnika in računalniških programov v procesu revidiranja. Opisane so računalniško podprte revizijske tehnike, standardi informacijske tehnologije, pogoji za uporabo računalniškega programa za revidiranje ter prednosti revizijskih programov za revidiranje. Sledi preučitev programa za revidiranje IDEA in možnosti njegove uporabe. Opisana so tudi revizijska testiranja z IDEA. Na koncu so predstavljena še spoznanja in priporočila za uporabo revizijskih računalniških programov, v prilogi je priročnik za uporabo programa IDEA in primeri preizkusov s programom IDEA.
[COBISS-ID 844819]

1998
 
Aleš CONFIDENTI: Uporaba Interneta v poslovanju turistične agencije
V fazi iskanja ustreznih turističnih kapacitet se turistične agencije srečujejo s problemom pomanjkanja kakovostnih, hitrih in točnih informacij, v fazi komuniciranja s potrošniki turističnih uslug pa z visoko ceno oglaševanja storitev, kar vpliva na poslovni uspeh turistične agencije. Namen in cilj diplomske naloge je preučiti možnost uporabe Interneta kot tržnega medija v poslovanju turistične agencije s poudarkom na oglaševanju in iskanju informacij. Namen naloge je najti način za znižanje cen oglaševanja in posredno tudi cen turističnih storitev. V nalogi je predstavljen praktični model uporabe Interneta za iskanje informacij in oglaševanje uslug turistične agencije. V zaključnem delu so podani tudi kritični dejavniki uspeha.
Janja DOVRTELJ: Računalniško izmenjavanje podatkov v procesu nakupa radiofarmacevtikov za potrebe Onkološkega inštituta
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjevanje podatkov med Onkološkim inštitutom v Ljubljani kot kupcem in podjetjem Genos, d.o.o. kot dobaviteljem v procesu nakupa radiofarmacevtikov za potrebe Onkološkega inštituta. Namen naloge je, da prikaže, kako si s pomočjo tehnologije ripa omogočimo takšen način naročanja, pri katerem je bolniku zagotovljen ustrezen radiofarmacevtik ob določenem času. To pa lahko dosežemo, če so naročila razumljena in korektno oddana. S pomočjo prototipne rešitve na konkretnem primeru bi to tehnologijo lahko predstavili in razširili še na druga področja Onkološkega inštituta, na ostale nuklearnomedicinske enote v Sloveniji in na tiste institucije, ki posredno vplivajo na ta proces nakupa.
[COBISS-ID 1603603]
Sandi GRUDEN: Izdelava Intraneta za potrebe Središča za študij elektronskega poslovanja
Diplomska naloga obravnava proces izdelave intraneta s teoretičnega in praktičnega vidika. V prvem, teoretičnem delu, se posveča napotkom načrtovanja in izgradnje intraneta v organizaciji, v drugem praktičnem delu, pa je opisana praktična prototipna rešitev intraneta, katerega razvoj je potekal v Središču za študij elektronskega poslovanja. Teoretični del opisuje potek izgradnje intraneta od planiranja infrastrukture, procesov, ki jih bo intranet podpiral, do izdelave same rešitve in vpeljave v organizacijo. Ta del skuša odgovoriti tudi na vprašanja, kako z intranetom povečati produktivnost, kvaliteto izdelkov, sodelovanje in komunikacijo med uporabniki. Obravnava tudi varnostne vidike, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi intraneta. Posebno poglavje je namenjeno izdelavi intraneta, kjer je opisan celotni postopek od načrtovanja, oblikovanja do razvijanja upravljanja z intranetom. V drugem delu je opisana praktična prototipna rešitev. Ta na praktičnem primeru opisuje potek načrtovanja in izgradnje intraneta. Poudarek je predvsem na opredelitvi procesov in izdelavi strukture.
[COBISS-ID 1868307]
Bernard GRUM: Multimedijska računalniška rešitev – primer prototipa predstavitve Središča za študij elektronskega poslovanja
Diplomska naloga obravnava proces izdelave multimedijske računalniške predstavitve. V praktičnem delu, pa se posveča multimedijski predstavitvi Središča za študij elektronskega poslovanja. Opisana so področja računalniške tehnologije, zvoka in slike, ki so potrebna za izdelavo multimedijske računalniške predstavitve. Opisi se posvečajo človekovem zaznavanju slike in zvoka, ki so pomembni z vidika multimedije. Tehnologija je opisane predvsem z vidika multimedije in opisuje dele, ki so pomembni za izdelavo multimedijske računalniške rešitve ter je od njih odvisen uspeh izdelave. Pri procesu izdelave multimedijske predstavitve so opisani vsi podprocesi v tem procesu, ter potrebni sodelavci za razvoj predstavitve. Izdelan je tudi primer prototipa za predstavitev Središča za študij elektronskega poslovanja s programom Macromedia Autorware 4.0 za okolje Windows 95.
[COBISS-ID 1760787]
Irena HOČEVAR: Računalniško izmenjavanje podatkov s prototipno rešitvijo “Obvestilo o plačilu iz tujine”
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjavanje podatkov (rip) za listino Obvestilo o plačilu iz tujine (obrazec BS743), ki ga Dolenjska banka d.d. pošlje komintentu (Krka d.d.). Komintent dopolni obvestilo s podatki potrebnimi za statistiko in ga vrne banki. Naloga podaja osnovne značilnosti računalniškega izmenjavanja podatkov med organizacijama, ter prikaže prototipno rešitev računalniškega izmenjavanja listine v EDIFACT standardu CREADV oziroma CREEXT. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove in zahteve elektronskega izmenjavanja podatkov, ter njihova povezanost s konkretnim problemom iz prakse (ponovno ročno vnašanje podatkov v računalnik). Opisane so prednosti ripa pred klasičnim izmenjavanjem podatkov, strojna oprema, telekomunikacije, programska oprema za izdelavo prototipa, prevajalni program Atlas EDI, pravni vidiki računalniškega izmenjavanja podatkov in zaščita sporočil. V drugem delu je kot podlaga za odločanje o uvedbi ripa med izbranima podjetjema predstavljena prototipna rešitev. Opisana je uporabljena tehnologija, glavne funkcije prototipa ter proces pošiljanja in sprejemanja standardiziranega sporočila. Na koncu so nakazane še smernice za nadaljnje delo ter sklepi in priporočila za uvedbo prototipa in ripa nasploh v prakso.
[COBISS-ID 1868563]
Karmen KERN: Revidiranje lokalnega omrežja Novell Netware s programom LT Auditor+ za naročnika Računsko sodišče Republike Slovenije
Diplomsko delo obravnava proces revidiranja lokalnega omrežja Novell NetWare 4.10 z uporabo programa LT auditor 5.1 za naročnika Računsko sodišče Republike Slovenje. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove delovanja lokalnih omrežij ter posebej delovanje lokalnega omrežnega sistemskega okolja Novell NetWare 4.10. V drugem delu je podrobno opisan proces revidiranja lokalnega omrežja NetWare s programom LT Auditor+. Sledi preučitev programa za revidiranje LT Auditor+ in ugotovljene prednosti ter pomanjkljivosti pri uporabi. Opisano so tudi revizijska testiranja s programom LT Auditor+. Na koncu so predstavljene ugotovitve in priporočila za uporabo programa LT Auditor+.
[COBISS-ID 1507347]
Rok KOKALJ: Usposabljanje za elektronsko poslovanje na daljavo s prototipno rešitvijo ripa na Internetu
Diplomska naloga obravnava problematiko izobraževanja računalniškega izmenjavanja podatkov. Rip predstavlja bistvo elektronskega poslovanja, a ga organizacije še vedno ne uvajajo množičneje v svoje poslovanje. Izobraževanje na daljavo prinaša nove priložnosti za učinkovitejše osveščanje organizacij o pomembnosti računalniškega izmenjavanja podatkov. S pomočjo najsodobnejše tehnologije je ta oblika izobraževanja iz dneva v dan pomembnejša in pogostejša v našem okolju. Namen prototipa, izdelanega v okviru diplomske naloge, je izgradnja rip tečaja, katerega cilj je poskusiti izobraževati rip na drugačen, učinkovitejši način. Cilj prototipa je tudi prikazati postopek izgradnje učnih gradiv za potrebe izobraževanja na daljavo ter katere značilnosti morajo takšna učna gradiva vključevati. Prototip prikazuje uporabo enega najsodobnejših programov za izgradnjo in posredovanje tečajev na daljavo, program LearningSpace 2.5., ki temelji na tehnologiji Lotus Notes - Domino.
[COBISS-ID 2371347]
Tanja LOGAR: Elektronsko poslovanje poslovne sekretarke
V diplomskem delu je opisana problematika uvajanja elektronskega poslovanja v delo poslovne sekretarke. Na splošno sta predstavljena izraza poslovna sekretarka in elektronsko poslovanje. Opisani so problemi, s katerimi se pri svojem delu poslovne sekretarke srečujejo pri uporabi sodobne informacijske tehnologije. Podani so opisi nekaterih rešitev, ki so bile izdelane v Središču za študij elektronskega poslovanja na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, za lažje opravljanje administrativnih del. V diplomski nalogi so na kratko predstavljene standardne tehnologije, ki lahko olajšajo vsakdanje delo poslovne sekretarke. Predstavljeni so rezultati ankete, ki je bila objavljena leta 1997 v reviji Tajnica. Okvir naloge predstavlja proces dela poslovne sekretarke.
[COBISS-ID 2048019]
Vesna LONČAR: Lotus Notes kot pripomoček za elektronsko poslovanje v družbi Napredek Trgovina d.d. Domžale
Diplomsko delo je izdelano po naročilu Družbe Napredek Trgovina d.d. Domžale in obravnava razvoja računalniške rešitve z uporabo programa Lotus Notes. Naloga zajema podrobnejšo predstavitev programa Lotus Notes 4.6 in proučitev možnosti, ki jih omogoča. V prvem delu je predstavljena družba Napredek, njeno obstoječe stanje in celovito predvideno podatkovno omrežje. Nadalje obravnava skupinsko delo oziroma komunikacije, ki potekajo preko podatkovnega omrežja. Pri takem skupinskem delu lahko sodeluje več ljudi ali celo več organizacij. Sledi predstavitev programov, ki poleg Lotus Notes-a omogočajo elektronsko poslovanje. Podrobno je opisan tudi sam program Lotus Notes in možnosti, ki jih dopušča pri elektronskem poslovanju. Prototipna rešitev vključuje člane kolegija Družbe Napredek Trgovina d.d. Domžale in je zasnovana na elektronskem prenosu sporočil in dokumentacije. Navedeni so tudi predlogi za delo s programom Lotus Notes in možnosti za nadaljnji razvoj.
[COBISS-ID 1653779]
Saška MUŠIČ: Prototipni program revidiranja računalniškega izmenjavanja podatkov plačilnega prometa s tujino v Novi Ljubljanski banki
Diplomska naloga obravnava proces ripa v praktičnem okolju Nove ljubljanske banke na področju plačilnega prometa s tujino. Omenjen proces je opredeljen z vidika delovanja notranjih kontrol za zavarovanja pred tveganji, ki jih preverja notranji revizor informacijskih sistemov. V nalogi so podane osnovne značilnosti ripa in revizije, podrobneje pa je opisan sedanji sistem plačilnega prometa s tujino in kontrolo v njem v že navedeni organizaciji. Osrednji cilj naloge predstavlja priprava prototipnega programa za revidiranje delovanja kontrolnega sistema posredovanja sporočil s SWIFT ter preverba prototipa v praksi. Namen programa je, da revizorju informacijskih sistemov služi kot pripomoček pri revidiranju navedenega področja. Sestavljeni prototipni program je opisna v samostojnem poglavju. V želji izboljšati njegovo kvaliteto in z namenom, da prototip preraste v praktično uporabni pripomoček, je bila le-ta v sklopu pisanja diplomske naloge preverjen v praktičnem okolju. Potek in rezultati preverjanja so prav tako del diplomske naloge. Na koncu so v samostojnem poglavju podana priporočila, dobljena na osnovi izkušenj. Namenjena so tako bodočim snovalcem novih revizorskih programov, kot potencialnim uporabnikom prototipnega programa, ki je del te diplomske naloge.
[COBISS-ID 1653523]
Anton PODGORŠEK: Uporaba videokonferenčnega sistema v poslovanju gospodarske družbe Kolinska d.d.
Diplomsko delo obravnava študijo uvedbe namiznega videokonferenčnega sistema Live2000 ali kompaktnega videokonferenčnega sistema SwiftSite podjetja PictureTel v poslovanje gospodarske družbe Kolinska .d.d. iz Ljubljane. Videokonferenca predstavlja nov način komuniciranja med ljudmi, pri tem pa je zelo pomembna spretnost komuniciranja med samim potekom videokonference. Različna nova komunikacijska omrežja omogočajo hitrejši pretok podatkov kakor navadno telefonsko omrežje in nekatera med njimi so šele v začetni fazi razvoja. Med njimi je ISDN že dokaj dobro razvit in uveljavljen, zato je trenutno najprimernejše omrežje za izvajanje videokonferenc. Opisana je tudi trenutno razpoložljiva tehnologija v gospodarski družbi Kolinska d.d. za izvedbo prototipne videokonference. Ob tem je prikazana tudi seznanjenost potencialnih uporabnikov z videokonferenčnim sistemom. Prototipna videokonferenca je bila izvedena s sistemom PictureTel Live2000 in PictureTel SwiftSite, katera sta tudi opisana. Podani so stroški za nakup teh dveh sistemov in cenik telefonskih povezav prek omrežja ISDN za različne lokacije. Sledi opis poteka prototipne videokonference, ki je bila izvedena med Ljubljano in Kranjem. Na koncu je podano vrednotenje prototipa s strani udeležencev prototipne videokonference iz gospodarske družbe Kolinske d.d. in njihov pristop do nove tehnologije, za kar sem dobil podatke iz vprašalnika, na katerega so odgovorili.
[COBISS-ID 1725459]
Marjan POTOČNIK: Revizija informacijskih sistemov v okolju Lotus Notes s primerom prototipne rešitve
Diplomska naloga obravnava revidiranje informacijskih sistemov v okolju Lotus Notes. Razdeljena je v tri glavna poglavja: Revizija informacijskih sistemov, Predstavitev okolja Lotus Notes in Revizija informacijskih sistemov v okolju Lotus Notes – z vprašalnikom. Vprašalnik, ki je najpomembnejši rezultat te diplomske naloge so preverili revizorji, ki so opravili mednarodni izpit CISA (Certified Information Systems Auditor). Preizkušen je bil tudi v dveh velikih podjetjih.
[COBISS-ID 1602579]
Erik ROBIČ: Uporaba informacijske tehnologije za zagotavljanje podatkov o kupcih in konkurenci v Luki Koper
Diplomsko delo obravnava informacijsko tehnologijo za zagotavljanje podatkov o kupcih in konkurenci. Opisane tehnologije predstavljajo temelj za elektronsko poslovanje, ki se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja. Na praktičnih primerih, ki so bili dejansko preizkušeni v poslovnem okolju Luka Koper, so prikazane zmožnosti in ocenjene prednosti ter slabosti posameznih informacijskih orodij (orodja za skupinsko delo, sistem za upravljanje baze podatkov, Internet razvojna orodja). Pri delu je bil uporabljen prototipni pristop. Snovanje posameznih rešitev je temeljilo na predhodnem proučevanju poslovnega procesa, ugotavljanju problemov, definiranju ciljev, podatkovnem modeliranju in oblikovanju infrastrukture sistema. V zadnjem delu diplomskega dela so navedeni pogoji za uspešno delovanje trženjskega informacijskega sistema, pričakovani učinki, predvideni stroški in ocena smotrnosti izdelane rešitve.
[COBISS-ID 1603347]
Marjan ŽIDANIK: Razvij računalniške rešitve za podporo izvedbe mednarodne konference
Diplomsko delo obravnava proces izvedbe mednarodne konference in razvoj računalniške rešitve za njeno podporo. Rešitev je narejena s programom Lotus Domino/Notes. Za uvodom so v drugem delu predstavljena splošna znanja o skupinskem delu in o upravljanju z dokumenti. Sledita kratka predstavitev programa Lotus Domino/Notes (Poglavje 3) ter predstavitev poslovanja konference (Poglavje 4). V tem delu je analiziran proces organiziranja konference ter zahteve, ki naj jih rešitev podpira. Osrednje poglavje opisuje izdelavo računalniške rešitve, ki je bila osnovana po principu prototipa. Prototip je bil tudi preizkušen v praksi zato sem pridobil nova spoznanja za njegovo dopolnitev. Na koncu so kratka priporočila, ki se nanašajo na uporabo tehnologije in nadaljnji razvoj rešitve (Poglavje 6) in sklep (Poglavje 7).
[COBISS-ID 1654035]

1999
Zora BUTINA: Uporaba računalniškega programa pri notranjem revidiranju v Novi Ljubljanski banki primer procesa nabave
Diplomska naloga obravnava proces nabave osnovnih sredstev v praktičnem okolju banke in njegovo revidiranje s pomočjo uporabe računalniškega programa ACL. V nalogi so podane osnove značilnosti in način delovanja notranje revizije banke za podporo revidiranju ter procesa nabave, podrobneje pa so opisane temeljne sestavine računalniškega programa ACL. Glavni namen naloge je ovrednotiti uporabo računalniško podprtih tehnik – ACL pri procesu revidiranja nabave osnovnih sredstev v banki. Uporaba računalniško podprtih tehnik omogoča revizorju, da hipotezo o dobrem delovanju internih kontrol preveri na celotni populaciji na podlagi uporabe podatkov ali njihovega dela iz produkcijskega okolja. Izvedba potrebnih preiskovanj je enostavna naloga, saj je preiskovanje mogoče graditi na osnovi ovrednotenja ugotovitev prejšnjih revizij. Z uporabo ACL je mogoče enostavno izdelati statistične podatke o revidiranem področju pa tudi izbrati vzorec za izvajanje klasičnih kontrol. Z uporabo računalniško podprtih tehnik, kot je ACL, postane revizija uspešnejša in učinkovitejša in revizor se lahko bolj zanese na svoje ugotovitve. Dokumentacija, ki jo izdela program ACL, je pregledna in izpolnjuje pogoje, ki jih zanjo predpisujejo revizijski standardi. Na koncu naloge so podana priporočila, dobljena na osnovi izkušenj preverjanja v praktičnem okolju. Namenjena so upravljavcem procesa nabave in bodočim uporabnikom računalniškega programa ACL, ki so lahko tako ravizorji ali posamezni delavci iz različnih organizacijskih delov banke.
[COBISS-ID2418195]
Robert CMILJANIĆ: Poslovanje cvetličarne na svetovnem spletu
Namen diplomske naloge je izdelati domačo stran (home page) od začetne ideje do postavitve na medmrežje ali Internet ter kasneje vzdrževanje (ažuriranje) le te. V sami nalogi je bil namen na kratko prikazati tudi ostale storitve Interneta, ki skupaj tvorijo celoto. Prikazano je tudi kaj je potrebno upoštevati pri takšnem načinu oglaševanja, česa se je potrebno izogibati in kakšna pravila veljajo pri tem. Izrisan je kratek pregled tržnega komuniciranja ter njegove zakonitosti. Na koncu je prikazan tudi dejanski izgled domače strani, ki je tudi objavljen na Internetu in je tako javno dostopen najširši javnosti. Naslov domače strani, ki je bila podloga diplomske naloge, je: http://www.cvetje.com.
[COBISS-ID 2475795]
Peter CVAR: Vzpostavitev virtualne galerije
Diplomsko delo obravnava postopek izdelave predstavitve spletne strani. Praktični del se nanaša na razvoj spletne galerije, ki omogoča slikarjem razstavljanje in prodajo slik na svetovnem spletu. V prvem delu se posveča teoretičnim osnovam, raziskavam svetovnega spleta, predstavitvi in izboru računalniških orodij. V drugem delu diplomsko delo obravnava proces razvoja računalniške rešitve, s poudarkom na izgradnji javno dostopne baze slikarjev in izvedbi spletnega iskalnika. Na koncu je računalniška rešitev vrednotena s časovnega, stroškovnega in varnostnega vidika.
Uroš HRIBAR: Varno elektronsko plačevanje preko Interneta s prototipno rešitvijo
Diplomska naloga obravnava elektronsko plačevanje preko Interneta in njegovo varnost. Zato so na začetku opisane osnove kriptografije in varnostni protokoli, ki zagotavljajo varne elektronske transakcije preko odprtih omrežij. V nadaljevanju so razložene nevarnosti elektronskega plačevanja in metode varnega elektronskega plačevanja. Predstavljena je programska oprema za izgradnjo spletne trgovine IBM Net.Commerce, ki za plačevanje uporablja varne elektronske transakcije (Secure Electronic Transaction - SET), kakor tudi celotni potek plačevanja preko omenjenega protokola. V nalogi je obravnavan postopek za pridobitev overovitvenega potrdila spletnega strežnika, ki ga izdaja slovenska ustanova za overjanje, imenovana SI-CA. Overitveno potrdilo je nujno potreben za varno dostopanje do spletnega strežnika. Opisana je tudi prototipna rešitev varnega elektronskega plačevanja preko Interneta z uporabo IBM Net.Commerce tehnologije in SET protokola. Prikazane so še izkušnje pri izdelavi prototipne rešitve in priporočila pri uvajanju sistema za varno elektronsko plačevanje.
[COBISS-ID 2422803]
Kristina ISKRA: Spremljanje podatkov o poslovnih stikih med prodajalcem in kupcem
V diplomski nalogi sem opisala celoten postopek izdelave uporabniške rešitve v okolju Lotus Notes Domino. Najprej sem opisala problem in sam proces poslovnih stikov. Na podlagi tega sem izdelala, s pomočjo OMT metodologije, analizo procesa poslovnih stikov, nato pa še samo načrtovanje uporabniške rešitve. V zadnjem delu izdelave diplomske naloge sem izdelala tudi sam prototip uporabniške rešitve. Prototip uporabniške rešitve Spremljanje podatkov o poslovnih stikih omogoča enostavno beleženje vseh dogodkov, ki nastajajo pri poslovnih stikih. Dogodek lahko zabeležijo oba partnerja, ki sodelujeta na posamezni aktivnosti. Ena izmed prednosti prototipa je tudi ta, da ga uporabniki lahko uporabljajo tudi preko Interneta, kar pomeni, da ni nujno, da ima poslovni partner že nameščen Lotus Notes. Dovolj je že, da ima Internet brskalnik.
[COBISS-ID 2501139]
Marko KRAŠAN: Organizacijski proces »Zdravljenje bolnika v bolnišnici« s prototipom informacijske podpore
V diplomskem delu obravnavam izboljšanje organizacijskega procesa v bolnišnici. V nalogi sem želel pokazati, kako je s pomočjo informacijske podpore mogoče izboljšati proces zdravljenja bolnika v bolnišnici. Študijo sem izvajal v Bolnišnici Golnik, vendar zaradi splošnosti problema študija lahko ponazarja delovanje katerekoli bolnišnice. Znano je, da so bolnišnice precej dinamično okolje. V njih se prepletajo informacijski in materialni tokovi. Nadzor nad procesi in kvalitetna informacijska podpora sta zato ključnega pomena za učinkovito delovanje bolnišnice. Pri reševanju problema sem uporabil metodologijo sistemskega inženiringa v kombinaciji s prototipnim pristopom. Za modeliranje in analizo procesov sem uporabil IDEF0 in EPC metodi. Rezultat naloge je delujoč prototip v okolju Lotus Notes. Vodstvo bolnišnice je s tem dobilo vpogled v procese, obenem pa sem s prototipom pokazal, kako je mogoče preiti na informacijsko povezan sistem organizacije.
Aljoša PERČIČ: Prodaja storitev fakultete prek Interneta s prototipno rešitvijo
Diplomska naloga obravnava problematiko izgradnje spletne trgovine. V diplomski nalogi so podane osnovne smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri izgradnji spletne trgovine. Le-ta postaja v svetu vse bolj razširjena in običajna. V Sloveniji je spletna trgovina šele v razvoju in bo v kratkem, tako kot v tujini, močno vplivala na razvoj elektronskega in spremembo običajnega poslovanja. Poudarjene so tudi priložnosti in težave, ki se pojavljajo v zvezi s spletno trgovino nasploh. V nadaljevanju je opisana informacijska tehnologija potrebna za izgradnjo in uporabo spletne trgovine. V preglednici je zbranih tudi več, bolj ali manj, obsežnih programskih paketov za izgradnjo spletne trgovine. Natančneje so opisani trije. Opredeljeni so tudi razlogi zakaj sploh postaviti spletno trgovino. Sledi opis tipov spletnih trgovin, katerih razumevanje je nujno za postavitev smernic pri oblikovanju kataloga spletne trgovine. Diplomska naloga se dotakne tudi varnosti in načinov postavitve spletnih trgovin. Delovanje in načini za postavitev spletne trgovine so v diplomski nalogi določeni in opredeljeni. S prototipno rešitvijo je prikazan potek izdelave spletne trgovine z obsežnim in zmogljivim programskim paketom IBM Net.Commerce. Na koncu diplomske naloge je predstavljeno še delovanje prototipne rešitve ter sklepi, ugotovitve in priporočila, ki so bili opravljeni tekom izdelave diplomske naloge in prototipne rešitve.
[COBISS-ID 2455059]
Pika ŠKRABA: Založništvo na svetovnem spletu
Diplomska naloga obravnava založništvo na svetovnem spletu, distribucijo elektronskih publikacij ter varnost plačevanja le-teh preko Interneta. Opisan je razvoj založništva ter prehod od papirnega medija k elektronskemu mediju, opisano pa je tudi plačevanje elektronskih publikacij ter možne nevarnosti elektronskega plačevanja. Podane so metode varnega elektronskega plačevanja. Predstavljena je organizacijska struktura Založbe Moderna organizacija ter možnosti uvajanja elektronskega medija poleg klasičnega založništva. Prikazani so izsledki pri izdelavi prototipa ter pričakovana vloga elektronskega medija v založništvu.
Aleksander ŠINIGOJ: Sodobno elektronsko poslovanje – varnostni vidiki
Internet spreminja sodobne načine poslovanja, saj prav podjetja ter gospodarski strokovnjaki vidijo v elektronskem poslovanju poglavitne potenciale gospodarske rasti v naslednjem desetletju. Naraščanje števila uporabnikov in spreminjanje njihove strukture (uporabljajo ga ne več le navdušenci, to je mlajše generacije, znanstveniki in računalničarji, temveč tudi drugi uporabniki ne glede na izobrazbo, poklic in starost), povečuje pomen elektronskemu poslovanju, zato podjetja preusmerjajo svoje poslovanje, prodajo in podporo svojim kupcem in strankam na internet. Uvajanje elektronskega poslovanja sproža kopico vprašanj in pomislekov, kakšni bodo morebitni negativni učinki in posledice, ki bi se s tem lahko pojavili. S tem je mišljena predvsem varnost elektronskih podatkov in transakcij po internetu, kar je tudi najverjetneje poglavitna ovira, da posamezne države niso prej spreminjale zakonodaje in dajale večjega pomena ter pravne veljavnosti elektronskim dokumentom. Zaradi tega je veliko podjetij skeptičnih, ko razmišljajo o elektronskem poslovanju, saj morajo ob izmenjevanju sporočil, pogodb, računov in drugih dokumentov v elektronski obliki tovrstne dokumente izmenjati še v papirni obliki, predvsem zaradi zakonskih zahtev. S tem prihaja do nepotrebne izgube časa in stroškov. V zadnjem času je zaslediti trend k večji standardizaciji in unifikaciji varnostnih protokolov in storitev z namenom doseči večjo varnost in povečati zaupanje v elektronsko poslovanje. Za podjetja, ki se z ustrezno varnostno politiko, ki bo natančno vključevala zaščito lokalnega omrežja, uporabo šifriranja elektronskih transakcij in drugih varnostnih mehanizmov ne bodo zaščitila, bo prehod na sodobno elektronsko poslovanje še posebej boleč.
[COBISS-ID 9770214]
Dejan Češnovar: Posodobitev elektronske pošte s postavitvijo Microsoft Exchange strežnika
Microsoft Exchange strežnik je kompleksen sistem, ki skupaj z odjemalcem Microsoft Outlook tvori celoto na področju elektronske pošte in skupinskega dela. Zaradi svoje modularne zgradbe je nadgradljiv in zato primeren za majhne delovne skupine in za organizacije z nekaj tisoč uporabniki. Kljub temu, da ga lahko nadgrajujemo in znotraj organizacije dodajamo nove logične skupine strežnikov (site), v katerih je lahko fizično prisoten eden ali več strežnikov, je administracija in izdelava varnostnih kopij lahko še vedno centralizirana, pač odvisno od zahtev. Javne mape v velikih organizacijah so lahko replicirane na več strežnikov in tako omogočajo lokalen in hiter dostop do posameznih podatkov, lahko pa ostanejo centralno na enem strežniku, s čimer dosežemo, da so podatki vedno ažurni. Ker Exchange strežnik kot osnovo za delovanje potrebuje Microsoft Windows NT Server operacijski sistem, je njegovo delovanje zanesljivo, saj dosledno upošteva varnostni sistem NT strežnika, vsak poštni predal pa ima svoje ustrezno uporabniško ime in geslo. Uporabniki tako izkoriščajo prednosti univerzalne prijave v operacijski sistem, na poštni strežnik in omrežno soseščino. Zaradi integracije z varnostnim sistemom Windows NT strežnika lahko administrator določi čas izteka veljavnosti posameznega gesla in zaklene posamezno uporabniško ime po določenem številu napačnih gesel. Microsoft Exchange strežnik ponuja tudi možnost digitalnega podpisovanja ali kriptiranja posameznih poštnih sporočil na principu osebnega in javnega ključa. To pa nadzoruje drug programski paket, Microsoft Exchange Key Management Server, ki deluje kot nadgradnja Internet Information Serverja. Tega pa tako ali tako potrebujemo za delovanje Outlook Web Accessa, ki ponuja dostop do poštnega predala in javnih map preko internet brkljalnika. V svoji osnovni verziji ponuja še pogovorni (ICQ) strežnik, tako imenovani Microsoft Exchange Chat Service, ki omogoča real-time pogovore s pomočjo kateregakoli IRC klienta.
[COBISS-ID 2703891]
Primož Zakrajšek: Tematika dokumentiranja informacijske tehnologije s prototipno rešitvijo za lokalna računalniška omrežja
V diplomskem delu je predstavljeno področje dokumentiranja informacijske tehnologije s poudarkom na področju dokumentiranja informacijskih rešitev za potrebe vzdrževanja in dograjevanja sistema. Predstavljeno je obstoječe stanje na tem področju v Ministrstvu za notranje zadeve, opisan je problem in cilji reševanja problema. V nadaljevanju je predstavljeno okolje Lotus Notes, ki je služilo za izdelavo prototipa, opisan je prototip in postopek izdelave prototipa. Na koncu diplomske naloge so podani še napotki za nadaljnji razvoj rešitve.
[COBISS-ID 2704147]
Robert Mele: Nadzorno-upravljalski intranet SKB banke d.d.
V mojem diplomskem delu je jedro naloge intranet in možnost integracije komunikacijskih nadzorno-upravljavskih orodij ter rešitev v njem. Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu je kratko predstavljena SKB banka d.d. in njen sedanji informacijski sistem. Tu se loteva tudi splošne predstavitve interneta in intraneta ter tehnologij. Na kratko je opisana njuna zgodovina, sedanjost in vizija prihodnosti. Prikazani so tudi nekateri protokoli in tehnologije povezovanja. V prvem delu se dotaknemo tudi varnosti v teh omrežjih. Drugi del diplome je opis praktičnega pristopa k uvedbi nadzorno-upravljavskega intraneta v naši banki. Podrobno so prikazane aktivnosti in tehnične zahteve, ki so potrebne za izvedbo tega projekta. Podrobno so obdelani sami cilji in varnostne zahteve. V zaključku tega sklopa se dotaknemo prednosti in smotrnosti novega načina nadzora omrežja pred dosedanjim. Za konec tega dela naloge pa podrobno razčlenimo aplikacije in orodja v upravljavskem intranetu. Zadnji, tretji del diplome opisuje sedanje stanje nadzornega intraneta SKB banke. V zaključku diplomske naloge sem podal predloge in napotke vodstvu banke, s katerimi so orisane potrebne aktivnosti za nadaljnje delo pri vzpostavitvi dobrega in koristnega nadzorno-upravljavskega intraneta.
[COBISS-ID 2656787]

2000
 
Tadeja Kokol: Prototipna rešitev računalniškega izmenjavanja listin naročilo in potrdilo naročila med podjetjema Iskra Tel in EBV Electronic
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjavanje podatkov (rip) za poslovni listini naročilo in potrditev naročila med podjetjema IskraTel in EBV Electronic. V nalogi so predstavljene teoretične osnove in zahteve elektronskega izmenjavanja podatkov ter njihova povezanost s konkretnim problemom iz prakse, to je: predolg čas klasičnega izmenjavanja listin. Opisane so prednosti ripa pred klasičnim načinom izmenjavanja podatkov, opredeljeni so potrebna strojna in programska oprema, telekomunikacije in standard EDIFACT. Poleg tega naloga vključuje tudi opis podjetja IskraTel, njihove cilje v zvezi z ripom ter možne rešitve. Podrobneje je predstavljena tudi prototipna rešitev, ki prikazuje pošiljanje dokumenta naročilo z uporabo dveh prevajalnih programov: ATLAS EDI in XLATE ter primerjavo med njima. Opisana pa je tudi programska rešitev ripa v podjetju IskraTel z uporabo lastnega prevajalnega programa. Na koncu pa so nakazane še smernice in priporočila za nadaljnje delo.
[COBISS-ID 2723091]
Luka Kogovšek: Problemi merjenja spletnega oglaševanja
V diplomskem delu izpostavljamo nekatere temeljne prednosti spletnega oglaševanja, ki dokazujejo njegovo učinkovitost v razvitih oglaševalskih okoljih, medtem ko je v Sloveniji ta oglaševalski medij še razmeroma nerazvit, predvsem pa neizkoriščen. Poglobljeno obravnavamo tudi mersko problematiko, ki je eden od vzrokov, da se spletno oglaševanje kljub številnim pozitivnim vidikom še vedno ni popolnoma razvilo. V prvem poglavju so predstavljene opredelitve oglaševanja na internetu, ki so se skozi čas razvijale s podobno intenzivnostjo kot sam internet. Raznovrstnosti oblik in tehnik oglaševanja na internetu smo se posvetili v drugem poglavju, kjer smo predstavili široko paleto tovrstnih možnosti. Pri tem smo se osredotočili na oglaševanje s spletnimi pasicami, ki predstavlja glavnino sodobnega oglaševanja na internetu in je tudi predmet podrobnejše obravnave v naslednjih poglavjih. V tretjem poglavju obravnavamo udeležence v spletnem oglaševanju, v četrtem poglavju pa smo umestili oglaševanje na internetu v širši kontekst elektronskega poslovanja. V petem poglavju obravnavamo prednosti in slabosti spletnega oglaševanja v primerjavi z oglaševanjem v tradicionalnih množičnih medijih, v šestem poglavju pa opisujemo tehnike ciljanega oglaševanja, ki so temeljna prednost spletnega oglaševanja pred drugimi oblikami množičnega oglaševanja. Ker so zahteve po enotnem merjenju spletnega oglaševanja povezane s potrebo po enotnem zaračunavanju oglasnega prostora, smo sedmo poglavje namenili pregledu modelov obračunavanja oglasnega prostora. Od osmega do enajstega poglavja se ukvarjamo z mersko problematiko, standardi in merskimi metodami ter medsebojnimi primerjavami le-teh. Dvanajsto poglavje smo namenili kratkemu pregledu stanja v Sloveniji, sklepno, trinajsto poglavje pa zaključkom. Poglavitni cilj diplomskega dela je torej celovit prikaz in evaluacija spletnega oglaševanja, pri čemer se posebej osredotočamo na metodološke probleme njegovega merjenja.
[COBISS-ID 9651165]
Ernestina Planinc: Zasnova poslovnega procesa tehničnega svetovanja v organizaciji Oracle Software d.o.o.
Nepreglednost nad procesi v poslovanju je v današnji družbi največji problem. Vse večje je zanimanje za izboljšanje kazalcev učinkovitosti. Da to uresničimo, moramo procese gledati kot celoto in nekaj, kar se neprestano spreminja. Namen diplomske naloge je prikaz uporabnosti metodologije sistemskega inženiringa na primeru obravnavanja problematike snovanja poslovnih procesov. Glavni cilj je ponazoritev procesov tehničnega svetovanja v organizaciji Oracle Software d.o.o. Proces tehničnega svetovanja je obsežen sistem in je uporaba te metodologije nujna pri reševanju problemov. Zasnovan je proces, analizirano je problemsko stanje, vzroki, posledice, opredeljeni so cilji in na podlagi ciljev nakazane možne rešitve. V zaključku je podan predlog za uresničitev najbolje ocenjene rešitve.
[COBISS-ID 2846483]
Matjaž Janežič: Prototipna vzpostavitev spletne trgovine s tehnologijo "IBM Net.Commerce"
Diplomska naloga prek elektronskega poslovanja opisuje spletno nakupovanje in medij, prek katerega se odvija - spletno trgovino. V praktičnem delu pa se posveča izdelavi same spletne trgovine, natančneje izgradnji spletnega nakupovalnega središča. Proučene so razlike med klasičnim načinom prodaje in spletno prodajo. Našteti in opisani so poslovni modeli spletnih trgovin, njihove različne oblike ter narejene primerjave med njimi. Opisano je spletno nakupovanje ter prihajajoči trendi na področju izdelave, prodaje in trženja spletnih trgovin. Opisana je tehnologija IBM Net.Commerce, s katero je izdelan prototip spletnega nakupovalnega središča.
[COBISS-ID 2805011]
Alojzij Jakelj: Zagotavljanje potrdila o statusu zemljišča preko interneta
Občina Kranjska Gora ne želi samo opazovati trendov v informacijski tehnologiji, temveč jih želi sooblikovati. Zato sem se odločil, da ob zaključku študija na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer informatika v organizaciji in managementu, v okviru diplomske naloge izdelam prototipni model elektronskega poslovanja in s tem prispevam k razvoju sodobnejše, prijaznejše in bolj učinkovite občinske uprave.
[COBISS-ID 2846739]
Matej Kuharič: Elektronski delovni nalog v organizaciji Valkarton d.d. Logatec
Diplomska naloga se navezuje na podjetje Valkarton d.d. Podjetje se ukvarja s predelavo valovitega kartona in izdelavo sorodnih embalažnih izdelkov. V nalogi sem se posvetil obravnavi elektronskega delovnega naloga, na katerega se neposredno navezuje še mnogo drugih internih dokumentov. Poleg obravnave dokumentacijskega toka sem deloma zajel tudi materialni tok, ki zajema vse substance okoli končnega izdelka – kartonske plošče. V nalogi sem se usmeril tudi na posamezne dokumente in na trenutno funkcionalnost obstoječega informacijskega sistema. V sodelovanju z zaposlenimi na področju avtomatske obdelave podatkov, organizacije, komerciale, operativne priprave, skladišča materiala, proizvodnje, interne odpreme, skladišča izdelkov in fakturnega oddelka sem poskušal zaslediti morebitne težave in priložnosti glede delovanja informacijskega sistema.Ob zaključku naloge sem se odločil za izdelavo prototipa VALKO, ki naj bi poenostavljeno prikazoval možnost avtomatizacije delovanja kartonskega stroja, poenostavljeno vodenje zalog materiala in zalog izdelkov, omogočal naj bi fleksibilno vodenje proizvodnje in sprejemanje elektronskih naročil različnih kupcev. Prototip naj bi omogočal implementacijo na ostala področja poslovanja podjetja ter zagotavljal fleksibilno in preprosto vodljivo bazo podatkov, ki bo strateški vir informacij.
[COBISS-ID 2846227]
Rajko Česnik: Računalniško izmenjavanje podatkov s carinskimi upravami v tujini za potrebe preiskovalne službe
Diplomska naloga obravnava računalniško izmenjavanje podatkov – rip med carinsko upravo Republike Slovenije – CURS in tujo carinsko upravo za potrebe preiskovalne službe. Naloga podaja osnovne značilnosti računalniškega izmenjavanja podatkov med carinskima upravama ter prikaže prototipno rešitev. V nalogi je podan splošen opis organizacijske strukture CURS in Carinski informacijski sistem – CIS, predstavljene so teoretične osnove in zahteve elektronskega izmenjavanja podatkov ter njihova povezanost s konkretnim problemom iz prakse (ponovno ročno vnašanje podatkov v računalnik). Opisane so splošne prednosti ripa pred klasičnim izmenjavanjem podatkov, strojna oprema, lokalno računalniško omrežje, telekomunikacije, programska oprema za izdelavo prototipa, pravni vidiki ripa in zaščita sporočil. Opredeljeni so cilji in prikazano želeno stanje v CURS-u in tuji upravi na podlagi vzrokov in posledic problema ter obstoječega stanja s CURS-u. Opisana je uporabljena tehnologija, glavne funkcije prototipa ter proces pošiljanja in sprejemanja standardiziranega sporočila in vzpostavitev lokalnega omrežja. Na koncu so nakazane še smernice za nadaljnje delo ter sklepi in priporočila za uvedbo ripa v prakso.
[COBISS-ID 2845971]
Tanja Levart: Elektronsko poslovanje v multilateralni kompenzaciji
Diplomsko delo obravnava problem, ki se na Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet pojavlja pri vsakokratni izvedbi večstranskega pobotanja neporavnanih obveznosti med pravnimi osebami.V procesu pri pravnih osebah in na Agenciji prihaja do zamud, ki sem jih skušala razrešiti z uvedbo elektronskega poslovanja na področju multilateralne kompenzacije. Podrobno sem analizirala obstoječi proces in predstavila predlog rešitve z vsemi potrebnimi spremembami in dopolnitvami. Pri testiranju prototipa rešitve sem sodelovala z več partnerskimi organizacijami, pripravila pa sem tudi prototip uporabniškega priročnika za posredovanje prijave za pobot po elektronski pošti.
[COBISS-ID 2845715] 

Copyright ©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.